Sri Sri Jagannathastakam

Jagannathastakam.pdf

(With Translation)
(1)
kadäcit kälindé-taöa-vipina-saìgétaka-ravo
mudäbhéré-näré-vadana-kamaläsväda-madhupaù
ramä-çambhu-brahmämara-pati-gaëeçärcita-pado
jagannäthaù svämé nayana-patha-gämé bhavatu me


(2)
bhuje savye veëuà çirasi çikhi-picchaà kaöi-taöe
dukülaà netränte sahacari-kaöäkñaà vidadhate
sadä çrémad-våndävana-vasati-lélä-paricayo
jagannäthaù svämé nayana-patha-gämé bhavatu me


(3)
mahämbhodes tére kanaka-rucire néla-çikhare
vasan präsädäntaù sahaja-balabhadrena balinä
subhadrä-madhya-sthaù sakala-sura-sevävasara-do
jagannäthaù svämé nayana-patha-gämé bhavatu me

(4)
kåpä-päräväraù sajala-jalada-çreëi-ruciro
ramä-väëé-rämaù sphurad-amala-paìkeruha-mukhaù
surendrair ärädhyaù çruti-gaëa-çikhä-géta-carito
jagannäthaù svämé nayana-patha-gämé bhavatu me


(5)
rathärüòho gacchan pathi milita-bhüdeva-paöalaiù
stuti-prädurbhävaà prati-padam upäkarëya sadayaù
dayä-sindhur bandhuù sakala-jagatäà sindhu-sutayä
jagannäthaù svämé nayana-patha-gämé bhavatu me


(6)
paraà-brahmäpéòaù kuvalaya-dalotphulla-nayano
niväsé nélädrau nihita-caraëo ‘nanta-çirasi
rasänandé rädhä-sarasa-vapur äliìgana-sukho
jagannäthaù svämé nayana-patha-gämé bhavatu me

(7)
na vai yäce räjyam na ca kanaka-mäëikya-vibhavaà
na yäce ‘haà ramyäà sakala-jana-kämyäà vara-vadhüm
sadä käle käle pramatha-patinä géta-carito
jagannäthaù svämé nayana-patha-gämé bhavatu me


(8)
hara tvaà saàsäraà drutataram asäraà sura-pate
hara tvaà päpänäà vitatim aparäà yädava-pate
aho dine ‘näthe nihita-caraëo niçcitam idaà
jagannäthaù svämé nayana-patha-gämé bhavatu me


jagannäthäñöakaà puëyaà
yaù paöhet prayataù çuciù
sarva-päpa-viçuddhätmä
viñëu-lokaà sa gacchati